Részletes szakmai önéletrajz

 

Név: Pap László

Születési hely: Diósgyőr, 1943. dec. 9.

Állampolgársága: magyar

Munkahelye: Híradástechnikai Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1967-

Postai cím: 1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

Telefon: +36-1-463-3260

Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár,

                 rektorhelyettes

 

Általános iskoláimat és a középiskola első másfél évét Miskolcon végeztem. Ezután családommal Budapestre költöztünk, s így tanulmányaimat a Budapesti József Attila Gimnáziumban folytattam. Itt érettségiztem kitűnő eredménnyel 1962-ben. Még ebben az évben felvételt nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára. Tanulmányi eredményem hat alkalommal kitűnő, és négy alkalommal jeles volt. A második félévtől kezdve Népköztársasági Ösztöndíjban részesültem. 1967-ben végeztem kitüntetéses diplomával. 1968-ban kiváló tanulmányi eredményem elismeréseképpen a Művelődési Miniszter a Népköztársasági Tanulmányi Érdeméremmel tüntetett ki. 1967 júliusától kezdve a Vezetéknélküli Híradástechnikai Tanszéken, majd jogutódjaiban, a Híradástechnikai Elektronikai Intézetben, illetve a Híradástechnikai Tanszéken dolgozom. Ma itt vagyok egyetemi tanár, a Híradástechnikai Elektronikai Intézetben évekig az Áramkörök Osztály vezetője, később oktatási igazgatóhelyettes voltam, most tanszékvezetőként dolgozom.

 

1968-ban öt hónapos katonai szolgálatot teljesítettem.

 

A Tanszéken (1972 óta Híradástechnikai Elektronika Intézet, majd 1991 óta Híradástechnikai Tanszék) az Erősítők, a Nemlineáris áramkörök, a Hírközléselmélet, az Elektronika, a Korszerű modulációs rendszerek, a Digitális technika, az Információ közlése és feldolgozása, Hírközléselmélet (posztgraduális), A mobil hírközlés alapjai, valamint az angol nyelvű Communication Theory című tárgyak oktatásában vettem részt, mint előadó, gyakorlatvezető és tanszéki konzulens. 1972-ben bekapcsolódtam a Mérnöki Továbbképző Intézet munkájába, ott több sikeres előadás-sorozatot tartottam. A hivatalos tanszéki munka mellett több eredményes tudományos diákkört szerveztem és irányítottam. Diákjaim első díjakat, sőt országos első díjat is szereztek.

 

Első tudományos előadásomat 1970-ben tartottam. Azóta számos cikket publikáltam hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon és folyóiratokban. Háromszor nyertem el a HTE Virág-Pollák díját, megkaptam az Orvosi Hetilap Markusovszky-díját is. Tudományos tevékenységem az elektronikai rendszerek elméleti problémáira, a szinkronizációs módszerekre, a kommunikációelméletre, a korszerű modulációs és kódolási eljárásokra, a szórt spektrumú technikákkal kapcsolatos elméleti problémákra, a mobil kommunikációs rendszerek elméletére és gyakorlatára, az ATM rendszerekre, valamint a nemlineáris oszcilláció kérdéseire terjed ki. A fenti témákban Svájcban és Csehszlovákiában vettem részt hosszabb tanulmányúton. Kandidátusi disszertációmat 1980-ban védtem meg a szinkronizációs rendszerekkel kapcsolatos új tudományos eredményekkel, a tudományok doktora címért beadott szórt spektrumú rendszerekkel foglalkozó doktori értekezésemet 1992-ben védtem meg. 2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai sorába választott.

 

Oktatói és kutatói munkámért több ízben részesültem erkölcsi elismerésben. Háromszor Kiváló Dolgozó kitüntetést, egyszer Miniszteri Dicséretet kaptam, elnyertem a Villamosmérnöki Kar legjobb oktatója címet, a Műszaki Egyetem Kiváló Oktatója vagyok. A Híradástechnikai Tudományos Egyesület munkámat Ezüst és Arany jelvénnyel valamint két alkalommal a Puskás-díjjal ismerte el, 1997-ben Eötvös Lóránt díjjal tüntettek ki. 1999-ben tudományos és oktatói munkámért elnyertem a Széchenyi-díjat.

 

1968 óta foglalkozom ipari készülékek fejlesztésével, illetve olyan elméleti és gyakorlati problémák megoldásával, amelyek közvetlenül felhasználhatók ipari berendezések és gyártmányok kidolgozásánál. Ezek közül kiemelhetők azok, melyekkel kapcsolatban találmányokat is alkottam. Részt vettem egy nagyfelbontású EEG analizátor, egy EEG célokat szolgáló korrelátor, egy kis torzítású hanggenerátor, egy billentyűs telefon vevő és egy automatikus televízió adómérő hálózat kifejlesztésében. Foglalkoztam ezen kívül grafikus megjelenítők vektorgenerálásával, digitális grafikus display fejlesztésével, ipari mérőberendezések kialakításával, valamint digitális rádiórendszerek tervezésével és megvalósításával. A témákban több sikeres találmányt hoztam létre, melyek közül talán a szórt spektrumú rádiórendszerekkel kapcsolatos eredményeim ítélhetők a legsikeresebbnek.

 

Angol nyelvből középfokú, orosz nyelvből felsőfokú állami nyelvvizsgával rendelkezem, angolul egyetemi előadásokat tartok.

 

A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületnek (HTE) 1968 óta vagyok tagja, 1978-tól az Oktatási Bizottságot vezettem, később a HTE alelnöke, majd két cikluson keresztül az Egyesület elnöke voltam. 2001-től ismét az Egyesület alelnöke vagyok.

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a Villamosmérnöki és Informatikai Kar közéletében több poszton vállaltam szerepet. Évekig tagja voltam a Kar gazdasági ügyeit felügyelő un. KK bizottságnak, dolgoztam, illetve dolgozom a Kar Híradástechnikai és Informatikai Szakbizottságában, Tudományos, Tanulmányi és Doktori és Habilitációs Bizottságaiban, hosszú évekig szerepet vállaltam a felvételi Előkészítő Bizottság munkájában. Kari megbízottként szerveztem az OTKA regionális műszerközpontját. 1990-ben az új Egyetemi Tanács tagjává választottak, tagja voltam a Kar tantervi bizottságának. 1994-től 2001-ig a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja voltam. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem stratégiai rektorhelyettese vagyok. E pozícióban hozzám tartozik az Egyetem a Stratégiai Bizottság munkájának irányítása, kapcsolattartás az iparvállalatokkal és külső intézményekkel, az Egyetem PR feladatainak lebonyolítása, információs anyagok és egyetemi kiadványok készítése, rendezvények szervezése, az Egyetem Társadalmi Szenátusa és Támogatói Köre munkájának támogatása, a minőségbiztosítási rendszer kialakítása, az intézményfejlesztési terv aktualizálása, az Egyetem humánpolitikai koncepciójának kidolgozása, az Egyetem Etikai Kódexének kidolgozása, az oktatói utánpótlással kapcsolatos feladatok koordinálása, a kutatói ösztöndíjak rendszerének kezelése, az Egyetem informatikai fejlesztésének koordinálása, az Egyetem informatikai rendszerének felügyelete (EISZK, IK), az Egyetem kutató központjainak felügyelete (ITTK, TKK, KTK), a Jövő Mérnöke című egyetemi lap felügyelete, kapcsolattartás a Műegyetemi Atlétikai és Football Club-bal, részvétel a bolognai folyamat egyetemi előkészítésében, a határon túli magyar oktatással kapcsolatos egyetemi feladatok koordinálása, a BME további stratégiai fejlesztési feladatainak koordinálása.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya megbízásából éveken át szerkesztője voltam Az Elektronika Újabb Eredményei könyvsorozatnak. 1990-ben a Műszaki Tudományok Osztálya a Távközlési Rendszerek Bizottság tagjává választott, 1999-tól a Bizottság elnöke vagyok. Tagja vagyok a Magyar Űrkutatási Tanácsnak és a Természet Világa című folyóirat szerkesztőbizottságának. Az OTKA 1993-ban az ELE zsűri elnökévé választott, tagja voltam az OTKA műszerközpontokkal foglalkozó bizottságának is. 1997-ben tagja lettem a Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriumának és az OMFB pályázati zsűrijének.

 

1992 óta tagja vagyok az IEEE szervezetnek, 1998-ban Senior member-ré választottak, ezen belül befolytam az EAMEC bizottság munkájába. Tagja vagyok a New York Academy of Sciences-nek, részt vettem több ízben nemzetközi konferenciák szervezésében (IEEE ICC'93, IEEE ICC'94, Networks'94, MOBICOM'97. INFOCOM’00, ’01, ’02). Az IEE (Anglia) szervezete 1995-ben Fellow-vá választott.

 

Rendszeresen részt veszek a hazai szakmai életben. Mint szakértő és konzultáns több nagy ipari cég és minisztérium kér fel rendszeresen szakmai vélemény kialakítására.

           

1973-ban megnősültem. Feleségem Lösch Edina okleveles közgazda, a Vajai Zöldség-Gyümölcs Külkereskedelmi Kft. üzletkötője. Két gyermekünk van. Zoltán 1976-ban, Gergely pedig 1981-ben született.

 

Szabadidőmben rendszeresen sportolok, hosszú éveken át tagja voltam a Külker SC kosárlabda szakosztályának, ma a MAFC tenisz szakosztályában tevékenykedem. Egyetemi éveim alatt több alkalommal értem el kiváló helyezést az Egyetem Jó Tanuló - Jó Sportoló versenyén. 1963 és 1972 között tagja voltam a Budapesti Műszaki Egyetem irodalmi színpadának. Részt vettem a Műegyetemi Színház építésében, 1965-ben a Magyar Televízió Ki-Mit-Tud versenyének győztese voltam. Mint versmondó több kulturális seregszemlén szerepeltem eredményesen.

 

 

 

 

 

 

3.   Részletes adatok

                       

3.1. Oktatói, szakmai és tudományos munkájának eredményei:

 

            a.) Egyetemen végzett oktatási tevékenységének jellege és időtartama:

                A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen

                Előadás:

                        - Erősítők, Elektronikus áramkörök                  1978-1994.

                        - Elektronika                                                    1988-2003.

                        - Korszerű modulációs rendszerek és

                          áramköreik                                                     1987-1994.

                        - Communication Theory                                  1987-1994.

- Hírközléselmélet                                             1993-2004.

- A mobil hírközlés alapjai                                 1995-2004.

                 Előadások a Veszprémi Egyetemen és a Klagenfurti Egyetemen (1994, 1998)

            b.) Jelentősebb ipari tevékenységek:

- EEG analizátor, MEDICOR, 1970.

- EEG korrelátor, MEDICOR, 1970.

- Ultra kis torzítású RC oszcillátor, BEAG, (egy szabadalom), 1978.

- Touch-tone telefon dekóder, BHG, 1978.

- Műsorszóró adók automatikus teszt rendszere, PRMTIG, 1978.

- Szeizmológiai mérő és adatfeldolgozó rendszer, MTA, 1980.

- Vektorgenerátor grafikus display-hez, SZTAKI, 1985. (egy szabadalom)

                        - Mérőműszerek fejlesztése, FOK-GYEM, 1985. (három szabadalom)

                        - Keskenysávú digitális FM rádió fejlesztése, BRG, 1984.

- Szórt spektrumú átviteli rendszerek fejlesztése, FMV, 1982-1990. (hat szabadalom)

- Raszteres grafikus display fejlesztése, SZTAKI, 1985. (három szabadalom)

                        - Frekvenciaugratásos burst rádió fejlesztése, ORION, 1985.

                        - Rövidhullámú szórt spektrumú rádiórendszerek, VIDEOTON, 1986.

                        - Cellás rádiótelefon rendszerek, VIDEOTON, 1987.

                        - DSP alapú modem fejlesztése, ML, 1991.

                        - Keskenysávú FM rendszerek fejlesztése, FMV, 1993.

                        - GPS rendszerek alkalmazása, OMFB, 1994.

                        - Űrkutatási repülő elektronika fejlesztése, OMFB, 1993-1997.

                        - Mobil telefon rendszerek, Westel, 1998, Pantel, 1998.

- TETRA és TETRAPOL rendszerek, Antenna Hungária, 2000.

- Mobil kommunikációs szoftverek fejlesztése, T-Systems, 2002-2003.

            c.) Jelentősebb tudományos publikációi:

                        (mellékelve)

            d.) Fontosabb szakmai és tudományos megbízatásai:

            - Híradástechnikai Tudományos Egyesület

                        Alelnök, 1988-1995, 2001-

                       Elnök, 1995- 2001.

            - Természet Világa, szerkesztőbizottsági tag, 1990-

- A Magyar Mérnökök és Építészek Világszövetsége, tag, 1988-, alelnök, 1997- , elnök 2001.

            - Az OTKA ELE zsűri elnök, 1993-1997.

            - Az OTKA Műszerközpont Bizottság, tag, 1993-2001.

            - Magyar Tudományos Akadémia

                        Távközlési Rendszerek Bizottság, tag, 1990-, elnök 1999-

Az Elektronika Újabb Eredményei könyvsorozat szerkesztőbizottsági titkár, 1981-

            - MATÁV, Felügyelő-bizottság, tag, 1993, 1997-2001, elnök 2001-

            - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                        Egyetemi Tanács, tag, 1990-

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, tag, 1994-

            - Magyar Űrkutatási Tanács, tag, 1992-

            - Űrkutatási Tudományos Tanács, tag, 1992-2002.

            - A Széchenyi Professzori Ösztöndíj Kuratóriuma, tag, 1997-1999.

            e.) Fontosabb szakértői megbízásai:

- A MATÁV privatizáció értékelő bizottsága, tag, KHVM-ÁV Rt, 1993.

- A személyhívó rendszer koncessziós pályázatának bíráló bizottsága, tag, KHVM, 1994.

- A kormányzati célú zárt hírközlő hálózat terveinek szakértő bizottsága, tag, Miniszterelnöki Hivatal, 1993-1994.

- A BM-ORFK hírközlő hálózatának fejlesztési tervei, ORFK, 1992-1994.

                        - Hírközlés-politikai koncepció kidolgozása, KHVM, 1994.

                       - Az Antenna Hungária, privatizációs ért. biz., KHVM, 1994.

- A BM Távk. és Inf. Tanácsadó Test., tag, 1994-1997.

                        - A HIF Elnöki Tanácsadó Testülete, tag, 1996-2001.

                        - A TMMB, tag, 1994-1999.

                        - Az OMFB pályázati zsűri, tag, 1996-1999.

- Antenna Hungária, elnöki tanácsadó, 1999-

- Az UMTS Bizottság tagja, MeH, 2000-

                        - Az MTA SZTAKI Intézeti Tanács, tag, 2003-

                        - AZ RTD (USA) Igazgatósága, tag, 1997-2002.

                        - IHM, Tudományos Tanácsadó Testület, tag, 2002-

           

f.) Hazai és nemzetközi szakmai pályázatokon elért eredmények:

                        - OTKA tematikus pályázat T7569/1992, témavezető.

- Comission of European Communities, CIPE 351, PL 921109, témavezető.

                        - OMFB 03442/92, témavezető.

                        - OTKA tematikus pályázat, T030651/1999, témavezető.

                        - COPERNICUS 579, 1996-1999, témafelelős.

                        - OTKA 017067/1995, témavezető.

                        - MKM FKFP 0388/1998, témavezető.

                        - OM FKPF 0303/1999, témavezető.

                        - COST 262/1999, témavezető.

                        - ETIK-KKK, témavezető.

                        - OTKA T030651, 1999-2002, témavezető.

                        - OTKA T043375, 2003-2006, témavezető.

                        - OTKA TS044733 (tudományos iskola), 2003-2005, témavezető.

                        - COST 279, témavezető.

 

3.2. Végzettsége, tudományos fokozata, kitüntetései, idegen nyelvtudása és jelentősebb tanulmányútjai:

            a.) Egyetemi diploma megszerzésének éve, száma:

                        BME VIK, 1967. 505.

            b.) Tudományos fokozata, megszerzésének éve, száma:

                        Egyetemi doktor: 1980, BME, 2864/1980.

                        A műszaki tudomány kandidátusa: 1980, TMB, 8370/1980.

                        A műszaki tudomány doktora: 1992, TMB, 2932/1992.

                        Az MTA levelező tagja, 2001.

            c.) Kitüntetései:

                        Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem, 1968.

                        Pollák-Virág díj, 1972, 1975, 1991.

                        Markusovszky Emlékérem, 1978.

                        Egyetem Kiváló Oktatója, 1985.

                        HTE ezüstjelvény, 1987.

                        HTE aranyjelvény, 1989.

                        Puskás Tivadar Emlékérem, 1983, 2001.

                        Köcsög díj (a Kar legjobb oktatójának díja) 1982.

                        Miniszteri Dicséret, 1978.

                        Kiváló Munkáért, 1979, 1980, 1984.

                        Eötvös Díj, 1997.

                        Széchenyi Díj, 1999.

Kozma László emlékérem, 2003.

            d.) Idegen nyelv ismerete és foka:

                        Orosz felsőfokú nyelvvizsga, 1978. 5835/78.

                        Angol középfokú állami nyelvvizsga (publikációs készség, kötetlen előadási gyakorlat), 1968. 2080/69.

            e.) Nemzetközi tudományos szervezetben való részvétel:

                        IEEE, member, 1992-1998, senior member, 1998-

                        IEEE, Communication Society, EAMEC consulting member

                        The New York Academy of Sciences, member, 1994-

                        Networks'94, chairman,

                        IEE, fellow, 1995.

                        MOBICOM’97, General Chair.

INFOCOM 2000, 2001, 2002, Int. Vice-Chair.

IEEE Selected Areas on Communication, reviewer, 1995.

               ACM-IEEE, Wireless Networks, member of the Editorial Board, 1998-

            f.) Külföldi jelentősebb szakmai tanulmányútjai:

                        - Prága, 1973. Ustav Radiotechniky a Elektroniky, CSAV.

                        - Zürich, 1985. ETH Zentrum, Zürich.

                        - Prága, 1989. Ustav Radiotechniky a Elektroniky, CSAV.

g.) Aspiránsok, doktoranduszok:

Mudrák István                          aspiráns                        TMB    1991

Tremmel János             egy. doktor                   BME    1991

Khairi A. Mohamed                  műsz. tud. kand.           TMB    1993

Alamin Belhaj                           PhD                             BME    1994

Imre Sándor                             egyetemi doktor            BME    1995

Imre Sándor                             PhD                             BME    1996

Albrecht Sándor                       PhD                             BME    2003

Fazekas Péter                           doktorandusz               BME   1998-

Jeney Gábor                             doktorandusz               BME   1998-

Kiss Krisztián                           doktorandusz               BME   1999-

Hankó Krisztián                        doktorandusz               BME   1999-

Balázs Ferenc                           doktorandusz               BME   2000-

Szabó Csanád István                doktorandusz               BME   2001-